Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog (EPN) je formalni postopek za učinkovito in hitro izterjavo neporavnanih dolgov, namenjen tako podjetjem kot posameznikom, ki imajo dolžnike v državah članicah EU.

O storitvi

grafika evropskega plačilnega naloga

Primeri

Pri podjetju iz tujine sem naročil izdelek, a ga nisem prejel.

Nejc naroči računalnik prek spletne trgovine iz Nemčije. Računalnika po pošti ne prejme, prav tako pa s podjetjem ne uspe vzpostaviti stika. Odloči se, da bo zoper podjetje vložil EPN.

Francosko podjetje našemu dolguje 1000 EUR.

Slovensko podjetje je za francosko opravilo storitev v vrednosti 1000 EUR, a storitev kljub izdani fakturi še ni plačana. Vodja slovenskega podjetja bo zato dolg izterjal z EPN.

Že nekaj tednov čakam na vračilo denarja za neuspešen modni nakup.

Maja je prek angleške modne spletne trgovine naročila tri pare čevljev, ki pa ji niso prav. V skladu s pravili podjetja je čevlje vrnila s povratno pošiljko. Od tega je minilo že nekaj tednov, vračilo kupnine bi moralo podjetje nakazati v desetih delovnih dneh. Maja razmišlja o tem, da bi kupnino zahtevala z EPN.

Prednosti EPN pred običajnim pravdnim postopkom?  

Enoten za vse države EU (razen na Danskem)

Preprost

Bolj učinkovit kot navaden poziv dolžniku za plačilo

Navzočnost na sodišču ni potrebna

Manjša verjetnost za vložitev ugovora s strani toženca

Zavrnitev EPN ne preprečuje upniku uveljavljanja istega zahtevka s ponovnim EPN ali uporabo drugega postopka

Omejitve/pogoji uporabe EPN

 • Obvezen čezmejni element (v zadevi ima vsaj ena od strank stalno ali začasno prebivališče v državi članici, ki ni država članica, pred sodiščem katere poteka postopek).
 • Omejitev po vrednosti zahtevka (če vrednost zahtevka brez stroškov ali obresti ne presega 2000 EUR).
 • Zapadlost denarnega zahtevka (rok za plačilo je že potekel).

Komu je namenjen

EPN je namenjen tako posameznikom kot podjetjem. Primeren je za osebe, ki imajo dolžnike v državah članicah EU, za hitro in preprosto izterjavo neporavnanih dolgov.

Potrošnikom

Prek spleta ste kupili izdelek iz druge države EU in poravnali znesek, vendar naročenega izdelka niste prejeli. Z EPN lahko oddate vlogo z zahtevo za vračilo denarja, plačanega za izdelek in druge povezane stroške, ki so nastali ob tem.

Podjetjem

Za kupca iz druge države EU ste opravili storitev, vendar račun ni bil plačan v dogovorjenem roku. S postopkom za EPN oddate vlogo z zahtevo za plačilo cene za storitev in druge povezane stroške, ki so nastali ob tem. Izkušnje kažejo, da EPN zagotavlja preprost in učinkovit način zbiranja plačil v čezmejnih postopkih predvsem za mala in srednja podjetja.

Udeleženci

 • Tožeča stranka – upnik
 • Tožena stranka – dolžnik
 • Sodišče  – pristojni organ za EPN ali sorodne zadeve

Kako začeti postopek

Na spletni strani www.e-justice.europa.eu izpolnite »Obrazec A – Vloga za evropski plačilni nalog« v slovenskem jeziku, nato pa vam sistem vlogo samodejno prevede v jezik članice EU, v kateri jo želite podati.

Katere podatke potrebujete

vse podatke o strankah

vrsto zahtevka vključno z opisom okoliščin

znesek zahtevka (v zahtevku lahko kot upnik zahtevate tudi obresti)

opis dokazov v podporo zahtevku (upnik oz. vložnik ima možnost, da zahtevku priloži dokumentacijo ali druge dokaze, ki podpirajo vsebino zahtevka, npr. potrdilo o plačilu s strani upnika, kopija korespondence)

Koraki postopka, če ste upnik

 • Na spletni strani e-Justice Europa izberite »Obrazec A – Vloga za evropski plačilni nalog«, ga izpolnite in oddajte na pristojno sodišče. Obrazec lahko izpolnite na spletu. Obrazec je dinamičen in vas bo po korakih vodil skozi izpolnjevanje zahtevanih polj. Delno izpolnjen obrazec si lahko tudi shranite kot osnutek in pozneje nadaljujete njegovo izpolnjevanje. Tako izpolnjen obrazec nato prejmete v PDF-obliki.


  Navesti je treba vse podatke o strankah ter vrsto in znesek zahtevka.


  Nejc naročenega računalnika iz Nemčije še ni prejel. Na spletni strani je izpolnil obrazec in ga v pisni obliki poslal na pristojno sodišče, ki je opredeljeno že z izpolnitvijo obrazca in vedno v državi, iz katere prihaja zahtevek.

  Ob predložitvi vloge (tj. oddaji obrazca) upnika bremeni strošek sodne takse.

 • Sodišče prouči vlogo, in če je obrazec pravilno izpolnjen, sodišče EPN izda v 30 dneh.

  Če obrazec ni ustrezno izpolnjen, je vrnjen upniku zaradi dopolnitve. Čas, ki ga upnik porabi za dopolnitev, lahko podaljša čas, torej 30-dnevni rok, v katerem bo izdan EPN.

 • Sodišče EPN vroči toženi strani. Ta lahko plača znesek zahtevka ali pa mu ugovarja.

  Sodišče je preučilo vlogo in izdalo EPN po 18 dneh, o čemer je Nejc obveščen.

  Ugovor zoper EPN se lahko vloži v 30 dneh. V primeru vložitve ugovora se postopek odvisno od izbire tožeče stranke bodisi prenese na redna civilna sodišča, kjer se obravnava v skladu z nacionalnim pravom, bodisi obravnava v skladu z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti ali pa zaključi. To možnost upnik izbere že pri izpolnjevanju obrazca EPN.

  Podjetje iz Nemčije je vložilo ugovor, na Nejčevo željo bo ugovor reševalo redno civilno sodišče.

  Pravdni postopek upnika bremeni dodatne sodne takse.

  Če tožena stranka ne vloži ugovora, postane EPN neposredno izvršljiv. Neposredna izvršljivost v tem primeru pomeni, da mora tožena stranka poravnati dolg brez pravdnega postopka.

 • Tožena stranka poravna obveznosti, s tem je postopek EPN zaključen.

  Podjetje iz Nemčije je plačalo znesek zahtevka, s tem korakom je postopek zaključen.

  Tožena stranka ne poravna obveznosti. Če tožena stranka ne poravna obveznosti, ima upnik možnost sodne izterjave.

  Podjetje iz Nemčije ni poravnalo svojih obveznosti do Nejca, zato se je odločil za sodno izterjavo.

 • Kopijo EPN (po potrebi njegov prevod) mora upnik poslati izvršilnim organom države članice EU, v kateri ga je treba izvršiti. Od tožeče stranke se lahko zahteva, da predloži kopijo EPN v drugem jeziku, kot je jezik, ki ga uporablja sodišče, ki je EPN izdalo. Praviloma je treba EPN predložiti v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice izvršbe, razen če je ta država članica navedla, da bo sprejela naloge v drugem uradnem jeziku ali jezikih Evropske unije.

  Nejc je po prejemu izplačila s strani podjetja v Nemčiji kopijo EPN poslal v nemškem jeziku na pristojno okrožno sodišče (Amtsgericht) Berlin-Wedding.

Trajanje in stroški

Sodišče ima na voljo 30 dni za izdajo EPN, pri čemer je treba upoštevati še dodatni čas za vročanje, ki običajno traja do 30 dni.

Dolžnik iz druge države EU ima 30 dni za ugovor.

Skupni znesek sodnih taks postopka za EPN navadno ne presega zneska sodnih taks običajnih civilnih postopkov. Stroške sodne takse v Sloveniji lahko preverite v Zakonu o sodnih taksah (pravdni postopek, Taksna tarifa, tar. št. 1301, opomba št. 1.3.).

 

Primer izračuna po trenutno veljavnem ZST-1

 • Če je znesek dolga 500 EUR, znaša sodna taksa za vložitev ENP na sodišču v Sloveniji 31,20 EUR.
 • Če je znesek dolga 1150 EUR, znaša sodna taksa za vložitev ENP na sodišču v Sloveniji 50,40 EUR.

Koraki postopka, če ste dolžnik

 • Rok za vaš ugovor je 30 dni od vročitve.

 • Ugovor vložite pri sodišču, kjer je bil izdan EPN, z dinamičnim obrazcem F, na katerem ni treba navesti razloga za ugovor.

 • Postopek se bodisi nadaljuje v pravdnem postopku pred pristojnim sodiščem države, ki je EPN izdala, ali pa se ustavi. Možnost, kaj se zgodi s postopkom EPN, izbere upnik že pri izpolnjevanju obrazca EPN.

 • EPN postane pravnomočen in izvršljiv po preteku 30-dnevnega roka za ugovor.

Opis posameznih obrazcev, ki jih najdete na zgornji povezavi:

 • Vloga za evropski plačilni nalog – potreben za sprožitev postopka
 • Poziv tožeči stranki za dopolnitev in/ali popravek vloge za evropski plačilni nalog
 • Predlog upniku za spremembo vloge za evropski plačilni nalog
 • Odločitev o zavrnitvi vloge za evropski plačilni nalog
 • Evropski plačilni nalog
 • Ugovor zoper evropski plačilni nalog
 • Potrdilo o izvršljivosti

Podobne storitve

Spori majhne vrednosti

Postopek za spore majhne vrednosti je namenjen sporom, ki so večji od 5000 EUR.

Več informacij