Evropski postopek v sporih majhne vrednosti

Posamezniki in podjetja vsakodnevno in vse pogosteje stopajo v pravna razmerja s subjekti iz tujine (npr. spletno nakupovanje iz tujine). Reševanja te problematike se je EU lotila z uvedbo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Od aprila 2017 do marca 2018 je v Sloveniji spletni nakup opravilo 51 % oseb, starih 16–74 let.

(vir: Statistični urad https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7770)

Ne glede na vrednost je vsak spor za posameznika ali podjetje pomemben. Tudi če je spor majhne vrednosti, pa to ne pomeni, da bodo tudi stroški pravdanja nizki in/ali krajši čas trajanja postopka. Zato so že posamezne države članice v svojih notranjih predpisih predvidele različne rešitve glede reševanja sporov majhne vrednosti.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je formalni postopek poenostavljenega načina reševanja čezmejnih sporov, v katerih vrednost zahtevka ne presega 5000 EUR. Postopek je namenjen tako podjetjem kot posameznikom, ki so v sporu s podjetjem ali posameznikom iz druge države članice EU.

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti lahko stranka uporabi v sporu namesto postopkov, ki jih določajo zakoni posameznih držav članic, saj evropski postopek v sporih majhne vrednosti ne nadomešča ureditve reševanja teh sporov, ampak obstaja kot dodatna alternativa, ki jo ima na voljo upnik. Če želi upnik pred sodiščem izterjati dolg v vrednosti 700 EUR, ima poleg postopkov, ki jih določa slovenska zakonodaja, na voljo še evropski plačilni nalog ali evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Za upnika je pomembno, da se pred izbiro seznani s prednostmi in omejitvami posameznih postopkov.

Sodba, izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, je priznana in izvršljiva v drugi državi članici, se pravi, v drugi državi članici ni treba sprožiti dodatnega sodnega postopka priznanja izvršljivosti sodbe.

O storitvi

grafika z prikazom listin in denarja

Primeri

Podjetju iz Bolgarije sem plačala turistični paket za letovanje v Varni. Namesto namestitve v hotelu s petimi zvezdicami so me nastanili v hotelu s tremi zvezdicami. Razliko v ceni obeh namestitev hočem nazaj!

Ana je v nabiralnik prejela letak z obljubo o nepozabnem oddihu na obali Črnega morja. Ponudba jo je našla ravno ob pravem času, saj se je odločala o naslednji počitniški destinaciji. Z bolgarsko turistično agencijo je sklenila pogodbo za nastanitev, vendar je bila ob prihodu v Varno neprijetno presenečena. Namesto luksuznega hotel iz letaka je oddih preživela v slabšem hotelu. Za bivanje v drugem hotelu se je odločila, ker ji je agencija obljubila povračilo razlike.

Bivši stanodajalec mi dolguje varščino za najemnino. Dolg bom izterjala po postopku v sporih majhne vrednosti.

Mateja študira v Dublinu na Irskem. Ker so cene najema stanovanj izjemno visoke, se je že večkrat selila, da bi znižala stroške. Ob zadnji selitvi ji najemodajalec ni vrnil varščine za najemnino, ki znaša 1600 EUR.

V Avstriji sem po predračunu poravnal kupnino za računalniško opremo v vrednosti 4000 EUR. Ob dobavi je en izdelek manjkal. Kljub pozivom in določitvi dodatnega roka za dobavo manjkajočega izdelka, ta ni bil dobavljen.

Luka bo premoženjskopravni spor rešil z evropskim postopkom v sporih majhne vrednosti. V Avstriji postopek vloge ni predpisan, zahtevek bo vložil na obrazcu A. V tem sporu pravno zastopanje ni obvezno, ker vrednost spora ne presega 5000 EUR.

Prednosti storitve

Postopek se lahko uporablja za denarne in nedenarne zahtevke (npr. zahtevek za dobavo blaga, zahtevek za plačilo odškodnine). Če zahtevek ni denaren, ga je treba izraziti v denarni vrednosti.

V postopku so lahko obravnavani sporni in nesporni zahtevki.

Pravno zastopanje v primeru evropskega spora majhne vrednosti ni zahtevano, kar lahko zniža stroške postopka.

Načeloma je evropski postopek v sporih majhne vrednosti pisen, obravnavo sodišče opravi le izjemoma.

Postopek je hiter, preprost za uporabo.

Sodba je pisna. Možnost pravnih sredstev zoper odločbo ureja nacionalna zakonodaja.

Pogoji uporabe ESMV

 • Obvezen čezmejni element (zadeva, v kateri ima vsaj ena od strank stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni država članica, pred sodiščem katere poteka postopek).
 • Omejitev po vrednosti zahtevka (če vrednost zahtevka brez stroškov ali obresti ne presega 5000 EUR).
 • Uporablja se lahko le za civilne in gospodarske zadeve, zato ga na določenih področjih ni mogoče uporabiti (npr. spori iz pogodbe o zaposlitvi, preživninske obveznosti, premoženjske pravice iz zakonske zveze, oporoke, dedovanje).
 • Ni ga mogoče uporabiti na Danskem.

Komu je storitev namenjena

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je poenostavljen postopek, s katerim lahko posamezniki in podjetja pospešijo reševanje čezmejnih sporov.

Potrošnikom

Kot posameznik lahko v državah članicah EU s tem postopkom rešujete premoženjskopravne spore, npr. nakup blaga in storitev za osebno uporabo, poškodbe na premoženju, denarne terjatve, denarne zahtevke v zvezi z najemom ali zakupom nepremičnin.

Potrošnikom je uporaba evropskega postopka v sporih majhne vrednosti dodatno olajšana s posebnimi pravili o pristojnosti. Potrošnik lahko tako izbira in sproži evropski postopek v sporih majhnih vrednosti v državi, kjer ima sam stalno prebivališče, ali v državi članici, kjer ima sedež podjetje, zoper katerega želi sprožiti omenjeni postopek.

Podjetjem

Evropski postopek v sporih majhne vrednosti je kot alternativni postopek na voljo tudi podjetjem, in sicer v sporih majhne vrednosti s posamezniki ali podjetji.

Udeleženci

 • Tožeča stranka – upnik
 • Tožena stranka – dolžnik iz druge države EU
 • Sodišče – pristojno sodišče lahko poiščete tu

Kako začeti postopek?

Na spletni strani www.e-justice.europa.eu izpolnite obrazec zahtevka A v slovenskem jeziku, nato pa vam sistem vlogo samodejno prevede v jezik članice EU, v kateri jo želite podati.

Obrazcu priložite ustrezna dokazila (računi, potrdila, slikovno gradivo – vse informacije oz. gradivo, ki ga sodišče potrebuje za sprejetje odločitve), saj bo sodišče o zadevi odločalo na podlagi dejstev in dokazil, ki jih predložita upnik in dolžnik.

Podatki

Pri obrazcu A bodite pozorni na natančnost navedenih podatkov, predvsem na pravni naziv podjetja, če ste v sporu s pravno osebo. V tem primeru lahko uporabite Evropski poslovni register.

Katere podatke potrebujete?

vse podatke o strankah

vrsto zahtevka vključno z opisom okoliščin

znesek zahtevka (v zahtevku lahko kot upnik zahtevate tudi obresti)

opis dokazov v podporo zahtevku (upnik oz. vložnik ima možnost, da zahtevku priloži dokumentacijo ali druge dokaze, ki podpirajo vsebino zahtevka, npr. potrdilo o plačilu s strani upnika, kopija korespondence)

Koraki postopka, če ste upnik

 • Obrazec lahko izpolnite na spletu. Obrazec je dinamičen in vas bo po korakih vodil skozi izpolnjevanje zahtevanih polj. Delno izpolnjen obrazec si lahko tudi shranite kot osnutek in pozneje nadaljujete njegovo izpolnjevanje. Obrazec vam sistem samodejno prevede v jezik države, v kateri ga želite vložiti. Tako izpolnjen obrazec nato prejmete v PDF-obliki.

  Obrazec A vložite na pristojno sodišče. Sodišče prouči vlogo in opravi predhodni preizkus tožbe. Med drugim preveri, ali je obrazec pravilno izpolnjen. Če obrazec ni ustrezno izpolnjen, je vrnjen upniku zaradi dopolnitve. Če upnik obrazca ne dopolni pravočasno, sledi zavrženje zahtevka.

  Ana je ugotovila, da v Bolgariji ne obstaja poseben postopek v sporih majhne vrednosti. K odločitvi o uporabi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti je pripomoglo dejstvo, da lahko ta postopek kot potrošnica sproži v Sloveniji, kjer ima stalno prebivališče. Na spletu je izpolnila obrazec, ga natisnila in ga skupaj z dokazili poslala pristojnemu sodišču.

  Ob predložitvi vloge (tj. oddaji obrazca) upnika bremeni strošek sodne takse.

 • Sodišče pravilno izpolnjen obrazec zahtevka vroči toženi stranki. Po vročitvi ima ta 30 dni časa za odgovor na tožbo.

  Bolgarska agencija je prejela Anino tožbo in sodišču poslala odgovor na tožbo. V tem navaja, da je Ana res bivala v hotelu, ki ga »uradno« vrednotijo s tremi zvezdicami, a so bile vse hotelske storitve, vključno z izjemno lokacijo, povsem primerljive s hotelom s petimi zvezdicami. Direktor agencije zahteva, da sodišče opravi obravnavo in na njej zasliši priče, ki bodo potrdile kakovost hotela, v katerem je Ana bivala.

 • ESMV je zasnovan tako, da je v čim večji meri pisen. Pravila ESMV omogočajo, da sodišče obravnave kljub zahtevi stranke ne opravi, če meni, da je sodbo mogoče izdati na podlagi pisnih dokazov (pisne izjave prič, strank, izvedencev itn.). Sodišče v 30 dneh po prejemu (morebitnega) odgovora tožene stranke odloči o sporu majhne vrednosti ali pa od strank pisno zahteva dodatne informacije oz. ju povabi na glavno obravnavo. Če se obravnava opravi, ima uporaba video- ali telekonference prednost pred fizično navzočnostjo na obravnavi. Ni potrebno, da stranki na obravnavi zastopa odvetnik.

  Po preučitvi odgovora in upoštevanju vseh dokazov, ki sta jih predložili obe stranki (Ana in bolgarska turistična agencija), se sodišče odloči, da glavne obravnave ne bo opravilo, in izda sodbo.

 • Če toženec ne bi odgovoril, bi se zahtevek samodejno obravnaval kot neizpodbijan. Sodišče bi izdalo odločbo v korist tožnika za zahtevani znesek in odredilo plačilo zneska v določenem roku.

Koraki postopka, če ste dolžnik

Če dolžnik ne poda odgovora

Če dolžnik ne poda ugovora oz. ne stori ničesar, sodišče izda sodbo, s katero ugodi tožnikovemu zahtevku.

Če dolžnik poda odgovor

Vsebina dolžnikovega odgovora je lahko različna. Tožnik lahko prizna vsebino zahtevka ali pa ga izpodbija. Tožnik lahko celo vloži nasprotno tožbo, s katero lahko uveljavlja svoj zahtevek zoper tožnika, v tem primeru mora nujno uporabiti obrazec A.

Sodba, ki jo sodišče izda v postopku ESMV, se prizna in izvrši v drugi državi članici EU. Brez potrdila o izvršljivosti in brez možnosti nasprotovanja njenemu prepoznanju. Potrdilo o tem sodišče izda na posebnem obrazcu.

Pravna sredstva v postopku

Možnost pravnih sredstev zoper odločbo ureja nacionalna zakonodaja. Ali bo stranka zoper sodbo, izdano v ESMV, lahko vložila pritožbo, je odvisno od države, v kateri teče postopek.

Neodvisno od nacionalne zakonodaje pa ima toženec na voljo posebno pravno sredstvo. Lahko zahteva preizkus sodbe, izdane v ESMV, pred sodišče, ki je to sodbo izdalo. Toženec lahko to zahteva le v naslednjih primerih:

 • Če mu obrazec zahtevka ali vabilo na glavno obravnavo nista bila vročena pravočasno in na način, ki bi mu omogočil pripravo obrambe.
 • Če zahtevka brez svoje krivde ni mogel izpodbijati zaradi višje sile ali izrednih okoliščin (npr. zaradi dalj časa trajajoče hospitalizacije).

Trajanje in stroški

Sodišče mora v 30 dneh po prejemu (morebitnega) odgovora tožene stranke odločiti o sporu majhne vrednosti ali pa od strank pisno zahtevati dodatne informacije oz. ju povabiti na glavno obravnavo.

V evropskem postopku v sporih majhne vrednosti upnik plača sodno takso ob vložitvi zahtevka za začetek postopka na sodišče.

V Sloveniji se v evropskih postopkih v sporih majhne vrednosti plačujejo enake sodne takse kot v rednem pravdnem postopku (Zakon o sodnih taksah – Taksna tarifa, tarifna številka 1111, v zvezi z opombo 1. 1.). Z vidika plačila sodne takse za upnika ni razlike, če sproži nacionalni postopek v sporih majhne vrednosti po pravilih Zakona o pravdnem postopku ali se odloči za uporabo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti.

Višino sodne takse, ki jo boste morali plačati v Sloveniji, lahko preverite v Zakonu o sodnih taksah. Za boljšo predstavo navajamo nekaj primerov različnih vrednosti predmeta postopka in takse, ki jo je treba plačati za navedeno vrednost.

 • Pri vrednosti predmeta postopka 500 EUR znaša taksa 78 EUR.
 • Pri vrednosti predmeta postopka 1.800 EUR znaša taksa 165 EUR.
 • Pri vrednosti predmeta postopka 3.631 EUR znaša taksa 255 EUR.

Poleg stroškov sodnih taks lahko v postopku nastanejo tudi drugi stroški, npr. stroški prevodov.

Sodišče ob zaključku zahtevka običajno prisodi povračilo stroškov osebi, ki v postopku uspe. Prisojeni stroški morajo biti sorazmerni z vrednostjo zahtevka. Zato ni nujno, da bodo stranki povrnjeni vsi nastali stroški.

Če dolžnik ne plača, kar mu je naloženo s sodbo, prostovoljno, lahko upniku nastanejo stroški izvršbe, če se odloči za to.

 • Obrazec zahtevka
 • Poziv s strani sodišča k dopolnitvi in/ali popravku obrazca zahtevka
 • Obrazec za odgovore
 • Potrdilo v zvezi s sodbo v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti

V Sloveniji lahko po nacionalnih pravilih rešujete spore majhne vrednosti po posebnem postopku, ki ga predvideva Zakon o pravdnem postopku. Po določbah slovenskega postopka v sporih majhne vrednosti se lahko rešuje spore v zvezi z denarnimi terjatvami, ki ne presegajo vrednosti 2000 EUR. Kot spori majhne vrednosti se štejejo tudi spori, ki se ne nanašajo na denarno terjatev, tožeča stranka pa je pripravljena namesto izpolnitve določenega zahtevka sprejeti tudi denarni znesek, ki ne presega 2000 EUR ter spori glede izročitve premične stvari, katere vrednost ne presega 2000 EUR. V gospodarskih sporih je denarni prag za spor majhne vrednosti nekoliko višji in sicer znaša 4000 EUR. Po tem postopku ni mogoče reševati sporov o nepremičninah, sporov iz avtorskih pravic, sporov, ki se nanašajo na uporabo izumov in znakov razlikovanja in pravico do uporabe firme, sporov v zvezi z varstvom konkurence ter sporov zaradi motenja posesti.

Podobne storitve

Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog je formalni postopek za učinkovito in hitro izterjavo neporavnanih dolgov v državah članicah EU.

Naslovnica brosura evropski postopek v sporih majhne vrednosti