Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Je najvišje sodišče v naši državi.

Rešuje izredna pravna sredstva v civilnih, kazenskih, gospodarskih, upravnih ter delovnih in socialnih zadevah.

V veliki večini zadev, za katere je pristojno, je sodišče tretje stopnje, kar pomeni, da obravnava predvsem tako imenovana izredna pravna sredstva.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Ustavnemu sodišču je zaupana presoja ustavnosti zakonov ter presoja ustavnosti in zakonitosti drugih predpisov. Ustavno sodišče odloča o tem na zahtevo upravičenih predlagateljev in na pobudo posameznika, ki mora za to izkazati pravni interes.

Z ustavno pritožbo se posameznik lahko obrne na Ustavno sodišče, če meni, da so mu bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, vendar mu tega z vsemi rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi ni uspelo uveljaviti pred rednimi sodišči.

Ustavno pritožbo mora posameznik vložiti v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba (na primer odločitve Vrhovnega sodišča o izrednem pravnem sredstvu).

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)

Deluje od leta 1959, sedež ima v Strasbourgu.

Odloča o tem, ali posamezna država ravna v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP).

ESČP ne obravnava vseh pritožb, ki jih prejme. Za obravnavo je namreč treba izkazati, da je posameznik že izčrpal vsa domača pravna sredstva. Posameznik mora že v postopkih pred domačimi sodišči uveljavljati kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih varuje EKČP.

ESČP ne more razveljaviti sodbe nacionalnega sodišča. Lahko pa ugotovi, da se je pojavila kršitev, in državi naloži plačilo odškodnine ter sprejetje ukrepov (npr. spremembo zakonodaje, obnovo konkretnega postopka).

Sodišče Evropske unije

Sodišče EU sestavljata Sodišče in Splošno sodišče, s sedežem v Luxembourgu.

Nadzira zakonitost aktov institucij Evropske unije, skrbi za enotno razlago in uporabo prava EU v državah članicah. S tem varuje in razlaga pravice državljanov EU, ki jih imajo po pravu EU.

Podjetja in posamezniki se lahko pod določenimi pogoji na Sodišče EU pritožijo, kadar institucija EU ne sprejme določene odločitve ter kadar je posameznik ali podjetje oškodovano zaradi ravnanja določene institucije EU. Pravo EU je praviloma del prava posamezne države članice, zato se kršitve praviloma uveljavljajo pred pristojnim sodiščem v državi članici. Preden se obrnete na sodišče, se lahko pozanimate o alternativnih možnostih reševanja sporov ali odprave kršitev.